Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

14:38
5238 ab92 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viabjureczko bjureczko
wojna
14:38
wojna
14:37
7325 b518
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viabjureczko bjureczko
wojna
14:37
9011 6056
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabjureczko bjureczko
14:37
9327 eb6f 500
Reposted fromsunlight sunlight viabjureczko bjureczko

May 19 2015

wojna
21:23
7836 b84f 500
wojna
21:17
8243 4615 500
Reposted fromkofineskafe kofineskafe viaestrachan estrachan
wojna
21:15
8462 26ef
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viaestrachan estrachan
21:12
2185 ad5f 500
Reposted fromstarlordsquill starlordsquill viaMezame Mezame
21:12
9499 9f31 500
21:11
9488 af26
wojna
21:02
2206 40fe
Reposted fromiamstrong iamstrong viaestrachan estrachan
wojna
21:02
Reposted frommr-absentia mr-absentia
wojna
21:01
4124 42ab 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaestrachan estrachan
wojna
21:01
3086 ff1e 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation
wojna
21:01
19:56
5700 71c9 500
Reposted fromforgetaboutit forgetaboutit
wojna
19:56
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
wojna
19:56
wojna
19:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl